Gå til hovedindhold

Holme-Olstrup/Toksværd Lokalråd

Lokalrådets formål er at virke for områdets særlige interesser, som bindeled i mellem offentlige myndigheder og borgerne.

IMG_3169 A
 • Læs op

Indhold

  Lokalrådet arbejder henimod at skabe det bredest mulige samarbejde om løsning af lokale opgaver. HOT tager problemer op af almen karakter enten ved egen kraft eller hvis en eller flere borgere henvender sig til lokalrådet.

  Lokalrådet

  Lokalrådets formål

  § 1 Lokalrådets formål er at virke for områdets særlige interesser, som bindeled i mellem offentlige myndigheder og borgerne. Formålet er endvidere at skabe det bredest mulige samarbejde om løsning af lokale opgaver. Lokalrådet tager problemer op af almen karakter, rejst af en eller flere borgere i området.

  § 2 Lokalrådet har sit virke i området omkring Holme-Olstrup og Toksværd. Lokalrådets afgrænsning kan ses af kortet på side 3.

  § 3 Lokalrådet udfører sine opgaver i henhold til Byrådets beslutninger og i henhold til, de af Byrådet besluttede, principper for borgerinddragelse.

  § 4 Lokalrådet inddrages i Næstved Kommunes behandling af sager, der vedrører Lokalrådets geografiske område. Det drejer sig blandt andet om sager vedrørende:

  1. lokalplaner, dispensationer af kommuneplaner/lokalplaner
  2. trafiksikring, trafiksanering, færdselsregulerende foranstaltninger, kollektiv trafik
  3. miljøspørgsmål
  4. turisme og erhvervsfremme
  5. etablering og drift af idrætsanlæg
  6. etablering af kultur og fritidsaktiviteter
  7. borgerbetjening og pasningstilbud
  8. skoledistrikter

  § 5 Lokalrådet kan optage sager/emner og indstille disse til politisk behandling

  Lokalrådets medlemmer

  § 6 Lokalrådet består af 5-9 medlemmer (ulige antal) plus 2 suppleanter og 1 revisor og 1-2 revisorsuppleanter. Lokalrådet sammensættes så varieret som muligt på geografi, køn, alder mv. Lokalrådsmandatet er 2 årige med 2 eller 4 på valg i lige og 3 eller 5 på valg i ulige år. Suppleanter og revisorer vælges ved generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted.

  § 7 Valg af medlemmer og suppleanter til lokalrådet sker ved skriftlig afstemning.

  § 8 Lokalrådsmedlemmer kan efter eget ønske udtræde af rådet.

  Generalforsamling

  § 9 Lokalrådets medlemmer vælges på en generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgangen af 1. kvartal. Generalforsamlingen indvarsles skriftligt med 3 ugers varsel i lokale medier, der som minimum dækker lokalområdets geografiske område. Indvarslingen sker med følgende dagsorden:

  a. Valg af stemmetællere
  b. Valg af dirigent
  c. Formandens beretning
  d. Kassererens beretning
  e. Indkomne forslag
  f. Valg af medlemmer og suppleanter til lokalrådet
  g. Valg af revisor
  h. Eventuelt

  § 10 Forslag til generalforsamlingen skal være indkommet senest 10 dage før generalforsamlingen.

  § 11 Borgere der har bopæl eller har ejendom i Lokalrådets geografiske område og er 15 år eller derover er stemmeberettiget til generalforsamlingen og kan lade sig opstille som kandidat til lokalrådet på generalforsamlingen.

  § 12 Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal. Hvis lokalrådet, dele heraf eller en fremmødt ønsker det, foretages skriftlig afstemning.

  § 13 På lokalrådets først kommende møde konstituerer lokalrådet sin formand, næstformand, sekretær og kasserer samt fastsætter sin forretningsorden. Konstitueringen offentliggøres i lokale medier som minimum dækker lokalrådets geografiske område, beboerblad, hjemmeside eller lignende.

  Lokalrådets arbejde

  § 14 Der indkaldes skriftligt til lokalrådets møder med mindst 7 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet i lokalrådet, skal være indkommet senest 5 dage før mødets afholdelse. Dagsordener for lokalrådsmøder offentliggøres minimum 4 dage før afholdelse af møde. Der føres beslutningsreferat ved møderne.

  § 15 Lokalrådet er forpligtet, i den udstrækning det er muligt, til at give løbende orientering om rådets arbejde til borgerne i området gennem lokale medier, der minimum dækker lokalrådets geografiske område, beboerblad, hjemmeside eller lign.

  § 16 Det reviderede regnskab fremlægges på generalforsamlingen. Lokalrådets regnskab følger kalenderåret.

  § 17 Lokalrådet har pligt til at indkalde til borgermøde, på skriftlig begæring fra mindst 30 borgere, senest en måned fra modtagelse af begæringen.

  § 18 Lokalrådet har pligt til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, på skriftlig begæring fra mindst 30 borgere, senest en måned fra modtagelse af begæringen.

  § 19 Alle afgørelser i lokalrådet sker ved stemmeflertal. Rådet er kun beslutningsdygtigt, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed kan forslaget genoptages. Ved genoptagelse tæller formandens stemme dobbelt ved afstemningen. Hvis et medlem af lokalrådet ønsker det, foretages skriftlig afstemning.

  Vedtægtsændringer

  § 20 Ændringer i vedtægter kan kun vedtages af generalforsamlingen, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringen. Forslag til vedtægtsændringer skal varsles på dagsordnen for generalforsamlingen.

  Opløsning

  § 21 Lokalrådet kan kun opløses af to på hinanden følgende ekstraordinære general-forsamlinger, der begge er indkaldt med denne sag på dagsordenen. Opløsning kan ske når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for opløsning af lokalrådet.

  § 22 Vedtages opløsning af lokalrådet tager den sidste ekstraordinære generalforsamling ved stemmeflertal bestemmelse om anvendelse af lokalrådets midler. Tildelte kommunale midler tilfalder Næstved Kommune.

  Tegning

  § 23 Foreningen forpligtes ved sin underskrift af bestyrelsesformand og kasserer i forening. Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over dankort og netbank til foreningens bank-/giro-konti hver for sig.

  Vedtaget på den Ordinære Generalforsamling den 16. juni 2020

  Tilmeld dig en ad-hoc gruppe herunder, som kan blive aktiv en kort periode, hvis der opstår forslag, spørgsmål eller høringer inden for området.

  1. Veje, transport, trafik, lokalplaner

  2. Bosætning, byudvikling, erhverv

  3. Energi, forsyning, miljø,

  4. Familie, børn, ældre, sundhed

  5. Foreninger, fritid, fonde

  HOT Lokalråd afsætter en pulje år for år med det formål at understøtte initiativer i lokalområdet, som gavner flest mulige såvel unge som gamle.

  Alle i lokalområdet kan søge lokalrådet om støtte til et initiativ.

  Lokaludvalget behandler ansøgningerne om støtte løbende over året. De første ansøgninger til en ny pulje kan behandles på det første lokalrådsmøde efter generalforsamlingen.

  HOT prioriterer initiativer, som er bæredygtige.

  Støtten skal være med til at få lokale initiativer godt i gang.

  Lokalrådet modtager ansøgninger løbende efter behov fra ansøgerne. Ansøgningerne skal afleveres til HOT skriftligt enten på mail eller til et af lokalrådets medlemmer.

  Ansøgningerne behandles på det første ordinære møde i lokalrådet. Ansøgningerne skal være formanden bekendt 72 timer før det møde, hvor sagen skal behandles således at det kan sættes på dagsordenen, og alle medlemmerne i lokalrådet kan blive bekendt med forslaget.

  I 2023 har HOT besluttet at afsætte 16 000 kr. til dette formål.

  Hver enkelt ansøgning kan tildeles op til 4000 kr.

  Lokalrådet melder tilbage til ansøgerne straks efter rådets beslutning,

  som også offentliggøres på HOT's hjemmeside.

  Revideret og vedtaget af HOT på det ordinære lokalrådsmøde torsdag den 22. juni 2023

   

  Nyhedsbrev

  Hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev kan du tilmelde dig herunder.

  Vi sender nyhedsbrev ud 3 til 4 gange om året.

  Tilmelding

  Vælg interesser  Seneste nyt fra Holme-Olstrup og Toksværd